Yleistä

Kaikki tässä taksassa esitetyt maksut perustuvat vesihuoltolain voimassa oleviin vesihuollon hinnoittelua koskeviin lakeihin ja asetuksiin.

Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron 24 %.

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen, jota jäljempänä kutsutaan laitokseksi, jokaisessa laskussa veron osuus on erikseen ilmoitettu, ellei kysymyksessä ole veroton palvelu tai myynti.


 

Vesimaksu

Laitos perii liittyjältä kulutusmaksun toimitetusta vedestä mitatun tai arvioidun veden käytön perusteella. Kulutusmaksun suuruus on 2,08 €/m3.

Jätevesimaksu

Liittyjältä peritään käyttömaksua 3,06 € kultakin laskutetulta vesikuutiometriltä. Poikkeuksena tapaukset, jolloin liittyjän kanssa on jätevesien laadun johdosta tehty erillinen erityisjätevesisopimus, jolloin käyttömaksu määräytyy sopimuksen mukaisesti.


 

Perusmaksut

Varsinaisten kulutus- ja käyttömaksujen lisäksi peritään liittyjältä vuodessa vesimittarin koon mukaan perusmaksuja seuraavasti:

Talousveden vuotuinen perusmaksu, talousvesiasiakkaat

Mittarikoko (NS)

20 mm                        65 €

25 mm                      110 €

30 mm                      160 €

40 mm                      240 €

50 mm                      320 €

80 mm                      560 €

100 mm                    960 €

150 mm                   1300 €

 

Jäteveden vuotuinen perusmaksu, jätevesiasiakkaat

Mittarikoko (NS)

20 mm                        65 €

25 mm                      110 €

30 mm                      160 €

40 mm                      240 €

50 mm                      320 €

80 mm                      560 €

100 mm                    960 €

150 mm                   1300 €

 


 

Kotinäyttöhinta

Perusmaksuun lisätään 59,52 € /vuosi (4,96 € /kk) niillä kiinteistöillä, joilla on
käytössään vesimittariin liitettävä kotinäyttö.

 


 

Lietteen vastaanotosta laskuttaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy oman hinnastonsa mukaisesti.


 

Vesimittarin tarkastusmaksu

Vesimittarin tarkastuksesta peritään liittyjältä tarkastusmaksu, joka on kaksi (2) kertaa kyseisen vesimittarin perusmaksu.

Vesimittarin korjausmaksu

Vesimittarin korjausmaksu peritään jäätyneen tai muuten vaurioituneen mittarin korjaamisesta. Maksu on neljä (4) kertaa kulloinkin voimassaoleva perusmaksu.

Vesimittarin ylimääräinen luenta

Laitos perii ylimääräisestä mittarinluennasta maksun, jonka suuruus on 50 €.


 

Vesimittarin poisto, asennus tai säilytykseen ottaminen

Liittyjältä peritään maksu, joka on suuruudeltaan 100 €. Maksu peritään, kun liittyjä haluaa tilapäisen käyttökatkoksen ajaksi ottaa mittarin pois pakkasen tai muun vaaran johdosta. Laitos suorittaa poistamisen tai uudelleen asentamisen taksan mukaisesti.

 


 

Tonttivesijohdon sulkeminen tai avaaminen

Liittyjältä peritään vesijohtoverkosta erottamisesta tai uudelleen liittämisestä aiheutuneiden kulujen peittämiseksi maksu, jonka suuruus on molempien osalta 80 €. Tämä maksu peritään myös, kun tonttivesijohto joudutaan sulkemaan tai avaamaan kuluttajan tilauksesta, hänen aiheuttamansa vian tai maksamattoman vesihuoltolaskun takia.

 


 

Sprinklerimaksu

Kiinteistön sammutuslaitteiden kokeilemisesta, sekä kiinteistökohtaisen sammutusveden järjestämisestä laskutetaan vuosittain sammutusvesilaitteiston mitoitusvesimäärästä riippuen seuraavasti:

Mitoitusvesimäärä

< 2.000 l/min                      1.000 €
2.000 – 4.000 l/min             1.300 €
> 4.000 l/min                      1.600 €

 


 

Sprinklerin liittymismaksu

Sprinklerin liittymismaksulla peritään ne kustannukset, jotka aiheutuvat sammutusveden riittävyyden varmistamisesta sammutustilanteessa.

Liittymismaksun suuruus on:

< 2.000 l/min                        4.500 €
2.000 – 4.000 l/min               6.000 €
> 4.000 l/min                        7.000 €

Koestusmaksu on 20 % liittymismaksun suuruudesta.

 


 

Tonttijohtomaksu

Tonttijohtomaksulla peritään ne kustannukset, jotka aiheutuvat yleisillä alueilla tapahtuvista tonttijohtojen rakentamisista. Tonttijohtomaksu määräytyy seuraavasti vain silloin, kun tonttijohdot on rakennettu muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä.

Vesijohto                          800 €
Jätevesiviemäri                 950 €
Hulevesiviemäri               450 €
Tonttijohtomaksu          2.200 €

Em. tonttijohtomaksu koskee omakoti- ja paritaloja. Mikäli kysymyksessä on kerros- tai rivitalo, jossa huoneistojen lukumäärä on 20 tai pienempi on tonttijohtomaksu edellinen kerrottuna kahdella. Jos huoneistojen lukumäärä on suurempi kuin 20, on kerroin kolme.

 


 

Vesi- ja viemärijohdon liittymismaksut

Liittymismaksuilla peritään ne kustannukset, jotka aiheutuvat yleisillä alueilla tapahtuvien runkojohtojen rakentamisesta. Liittymismaksusta veden osuus on 40 %:a ja viemärin osuus on 60 %:a.

Asemakaava-alue Haja-asutusalue
Omakotitalo ja loma-asunto 4.000 € 6.000 €
Maatila, karjatalous 4.500 € 6.750 €
Rivitalo, enintään 3 asuntoa 4.500 € 6.750 €
Jokaiselta rivitalon lisäasunnolta 600 € 900 €
Kerrostalo, enintään 20 asuntoa 11.500 € 17.250 €
Jokaiselta lisäasunnolta 600 € 900 €

 

Liikekiinteistön liittymismaksu:
k x A x (vesi-, + jätevesitaksa), jossa k = 1, kiinteistössä voi olla työsuojelun ja/tai tuotannon vaatimat käyttövesipisteet k = 3, muut ratkaisut A = kaavanmukainen rakennusoikeus.

Liittyneeltä liikerakennuskiinteistöltä peritään lisärakentamisesta lisäliittymismaksu rakennettavan kerrosalan mukaan.

Kiimassuon jätehuoltoalueen yritystonteilta peritään liittymismaksua oikeudesta liittyä vesi- ja viemäriverkostoon 0,74 € tontin pinta-alan neliömetriltä.

Mikäli liittyvä kiinteistö sijaitsee naapurikunnan puolella, määrää liittymismaksun vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta.

Liittymismaksut peritään kokonaisuudessaan ennen kuin kiinteistö liitetään vesi ja viemärijohtoon.

 


 

Laskutöiden veloitusperusteet

 

Tuntityöveloitus Virka-aikana Muuna aikana
Työnjohto 75 €/h 100 €/h
Asentaja / sihteeri 55 €/h 75 €/h
Huuhteluauto 100 €/h 130 €/h
Kilometrikorvaus 1,24 €/km 1,24 €/km

 

Minimiveloitus on yksi tunti, jonka jälkeen laskutus puolen tunnin jaksoissa. Huuhteluauton taksaan sisältyy kuljettaja, lisämiehestä veloitetaan erikseen.

Muista kuin tässä taksassa yksilöidyistä asiakkaan kustannettavista tai laitokselta tilaamista työsuorituksista peritään yleiskustannuksista sekä kone- ja kuljetuskustannuksista 117 %. Materiaalikustannuksista peritään 130 %. Konsernin sisäisesti laskutettavista materiaaleista peritään 110 % varaston sisäänostokeskihinnasta tai jos mahdollista, kulloinkin projektiin erikseen hankitun materiaalin ostohinnasta.

Vesihuoltosaneerausten yhteydessä tehtävistä hulevesitöistä laskutetaan katuja viherlaitosta 30 % hulevesipääviemärin omakustannerakennushinnasta. Sadevesisyöksykaivot materiaaleineen ja maanrakennustöineen laskutetaan omakustannehinnoin läpilaskutuksena.

EU- tai valtionavusteisissa projekteissa työ- ja materiaalilaskutus tapahtuu omakustannehintaan läpilaskutuksena. Näin laskutetaan myös kaupunkikonsernin muiden toimialojen julkisilla avustusvaroilla tehtävien hankkeiden laskutusta.

 


 

Viivästyskorko ja muistutusmaksu

Jos tämän hinnaston mukainen maksu ei tapahdu määräaikana, peritään yliajalta lainsäädännön mukainen viivästyskorko ja kaupunginhallituksen vahvistama muistutusmaksu.

 


 

Laskutusrajat

Laskutusrajan suuruus on 30 €. Pienemmät veloitukset ja hyvitykset siirtyvät vesi- ja jätevesilaskuissa seuraavaan laskuun lukuun ottamatta kuluttajan vaihtuessa tai erotessa tehtävää loppulaskua sekä muita laskuja.

 


 

Vesipostimaksu

20 €/vuosi/avain